แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

Image

นางสาวกนกกร ทองน้อย

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 092-254-0618

Image

นางสาวศศิกัญญา กัลป์ทอง

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 083-164-8697

Image

นางวรนุช บัวลง

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 094-262-2998

Image

นางฐิตาภา ปันแปง

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 081-971-1997

Image

นางสาวจิราพร รักชาติ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 089-269-7584

Image

นางฐิติวรรณ จันทร์สมบัติ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 087-212-7357

Image

นางสุกัญญา อ่ำสุพรรณ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 081-727-0788

Image

นางพันธ์ทิพย์ บุญรัตน์

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 081-972-7955

Image

นางสาวช่อเพชร์ บุญชิด

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 084-178-1552

Image

นายทรงพล ภูมิอินทร์

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 084-821-9625

Image

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ดัดประดิษฐ์

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 093-139-1190

Image

นายกนกศักดิ์ ขุมโมกข์

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 090-970-3649

Image

นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์

ครูผู้สอนระดับชั้นประถม/มัธยม

เบอร์โทรศัพท์ : 0817869505