แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์

ปนิธาน : ทัน โต เสธ โฐ มนุสุ เสสุ แปลว่า ผู้ฝึกฝนตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 0817869505

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : พลศึกษา (ค.ม.)
ปริญญาตรี : คบ.พลศึกษา
ความเชียวชาญ
ด้านกี
ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2523-2538 ครูประจำชั้น ป.6 ปี

ปี 2539-2553 สอนพลศึกษา/ลูกเสือ เป็นหัวหน้ากิจการนักเรียน

ปี 2554-2557สอนพลศึกษา/ลูกเสือ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูสอนพลศึกษา และลูกเสือ