แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวจิราพร รักชาติ

ปนิธาน : ทำวันนี้ให้มีความสุขก็พอ

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 089-269-7584

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความเชียวชาญ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ประสบการณ์ทำงาน

ครุสอนคอมพิวเตอร์ 7ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
สอนคอมพิวเตอร์ อนุบาล 2 - ม.6