แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน

image

ไม้พันธุ์ประจำโรงเรียน

หว้า

     เป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว รูปรี เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวจะผลิตุ่มเล็ก ๆ สีเขียว เติบโต คลี่คลาย เป็นดอกสีขาวนวล จากดอกสีขาวนวล เปลี่ยนไป ต้นหว้าเริ่มมีลูกสีเขียวเล็ก ระดะดกอยู่ตามช่อ เมื่อลูกหว้าเริ่มแก่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง หมุนเวียนไปอย่างนี้ชั่วนาตาปี ลูกหว้าที่ระดะดกเต็มต้นเปรียบดั่งลูกศิษย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เติบโตใหญ่แกร่งกล้า ออกสู่สังคมด้วยความองอาจ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

ผศ.ธวัช วันชูชาติ ผู้ให้ความหมาย