แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นายกนกศักดิ์ ขุมโมกข์

ปนิธาน : ความดี ย่อมรักษา คุณธรรมเป็นเครื่องกมายของคนดี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำอะไรต้องทำให้เต็มที่

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 090-970-3649

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.พลศึกษา
ความเชียวชาญ
ทางด้านกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 5 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูสอนพลศึกษา และลูกเสือ