แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ดัดประดิษฐ์

ปนิธาน : จิตเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งปวง

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 093-139-1190

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : พ.ม. การสอนสังคม
ปริญญาตรี : ค.บ. สังคมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

สอนสังคม 4 ปี
รางวัล/งานวิจัย

รางวัลนักศึกษาคนดีศรีราชภัฎ รางวัลผู้นำดีเด่น

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ม.2