แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

เจ้าหน้าที่

Image

นางลัดดาวัลย์ สวนสุข

เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ : 061-326-5942

Image

นางสาวเพ็ญจิต ใจเอื้อ

เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ : 088-905-4954

Image

นางสาวรัชนู ทองเพชรนิล

เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ : 098-271-3788

Image

นางดรุณี แก้วเอี่ยม

เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ : 086-930-6642