แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

image

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

    อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ เด็กมีความกล้าแสดงออก และมีภาวะผู้นำ
    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน เก่งภาษา กล้าคิด วิทย์ คณิต เชี่ยวชาญ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์