แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวช่อเพชร์ บุญชิด

ปนิธาน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตทีี่ดีในวันข้างหน้า

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 084-178-1552

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี : คบ. เคมี
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 14 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ม.1