แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

image

ปรัชญา

เก่งภาษา กล้าคิด วิทย์ คณิต เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์(VISION)

ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

พันธกิจ(MISSION)

 • ๑. พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยครบทั้ง ๔ ด้านให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิต
 • ๒. พัฒนานักเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ ๑ ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
 • ๓. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ให้กับผู้เรียน
 • ๔. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ๕. สนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๖. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในจังหวัด นครสวรรค์และพื้นที่บริการ
 • ๗. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม

เป้าหมาย (TARGET)

 • ๑. พัฒผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมและมีทักษะความเป็นผู้นำ
 • ๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับภาค
 • ๓. ครูสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับพื้นที่ใกล้เคียง
 • ๔. ครูจบปริญญาโทตรงตามสาขา 100 เปอร์เซ็นต์
 • ๕. สนับริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีส่วนร่วม มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา
 • ๖. มีห้องเรียนมาตรฐานในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน