แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

พวกเราเหล่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พวกเรา ผูกใจสัมพันธ์ สามัคคี มั่นดุจน้องพี่ เคียงไหล่

หมั่นเพียร ใฝ่รักการศึกษา เพื่อชีวา อนาคตสดใส

เข็มแข็ง ทั้งกายและใจ ชีวิตเยาว์วัย มุ่งเพื่อชาติ ของเรา

ธงสบัด โบกพริ้วไปมา เป็นสง่าเฉิดฉายแพรวพราว

ฟ้าสว่างแนบขาว แวววาว ประดุจมิตร มารดา เทิดไว้

เมื่อยามเล่นกีฬากล้าหาญ ทั้งการงาน เรามิเคยหวั่นไหว

พวกเราสาธิตพร้อมใจ เคารพเชิดชู เทิด ครูตลอดกาล