แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวศศิกัญญา กัลป์ทอง

ปนิธาน : ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 083-164-8697

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ประถมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 19 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
สังคม ประวัติศาสตร์ หน้าที่ ศิลปะ