แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางพันธ์ทิพย์ บุญรัตน์

ปนิธาน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 081-972-7955

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 15 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ป.4