แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

โรงเรียนในเครือข่าย

โรงเรียนในเครือข่าย

ลำดับที่รายชื่อโรงเรียน
1โรงเรียนสาธิตเชียงราย
2โรงเรียนสาธิตเชียงใหม่
3โรงเรียนสาธิตอุตรดิตถ์
4โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
5โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
6โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
7โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8โรงเรียนสาธิตพระนครศรีอยุธยา
9โรงเรียนสาธิตร้อยเอ็ด
10โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม
11โรงเรียนสาธิตราชนครินทร์
12โรงเรียนสาธิตอุบลราชธานี