แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ตราประจำโรงเรียน

image

ตราประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

   เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้รับชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ดังนั้นตราโรงเรียนเก่าซึ่งใช้สัญลักษณ์รูปพิมาน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ และยังคงสีประจำโรงเรียน คือ "ขาว-ฟ้า"

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของเด็กนักเรียนที่ปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งปวง

สีฟ้า หมายถึง การศึกษาที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน

ผศ.วิทยา เริงโกสุม   ผู้ออกแบบ