แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นายทรงพล ภูมิอินทร์

ปนิธาน : คนดีหาได้ คนทำงานหายาก

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 084-821-9625

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหาร
ปริญญาตรี : คบ.สังคมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 6 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ม.3