แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล

Image

ทักษะภาษาอังกฤษ

My First English เพิ่มทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ให้เด็กสามารถโต้ตอบกับภาษาอังกฤษ

Image

เตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน ร้องเพลงเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ กิจกรรมเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย

Image

การเรียนคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนอนุบาล เป็นการฝึกทักษะในการใช้เมาส์ แป้นพิมพ์ และใช้นิ้วมือ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความสัมพันธ์กับตาและหน้าจอ

Image

การเรียนแบบ STEM

STEM เพื่อการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและออกแบบในสิ่งที่ตัวเองได้คิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับ STEM

Image

การทดลองวิทยาศาสตร์

การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องการจมการลอย

Image

การเรียนการสอนทำหน้ากาก

The mask singer หน้ากากแฟนซี ให้เด็กๆได้ออกแบบสร้างสรรค์ทำหน้ากากของตัวเอง ได้ฝึกความคิดจินตนาการของเด็กๆแต่ละคน อีกทั้งพัฒนาการของสมองได้ดีในการแยกแยะสี 

Image

การเรียนการสอน หาความแตกต่าง

หาความแตกต่างชยายภาพหนึ่งในโครงการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีการคิดแก้ปัญหา แยกแยะความแตกต่างของภาพที่กำหนดได้

Image

การเรียนการสอน การรู้จักตนเอง

กิจกรรม The boy The girl  เป็นการจิตนาการ ในการรู้จักตนเองลงกระดาษ โดยการสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของเราเอง

Image

การสร้างสรรค์เป่าสี

การเป่าสี เป็นการให้เด็กเกิดการเรียนรู้การผสมสีต่างๆด้วยตัวเอง และน่าสนใจกับการลงมือปฎิบัติเอง

Image

การสัมผ้ส

การพิมพืภาพมือ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีการสัมผัส สีแล้วมาแปะลงกระดาษด้วยมือของเราเอง

Image

การบูรณาการการสอน

การบูรณาการการสอน เรื่องการป้องกันตัวเองเมื่อเป็นไข้หวัด

Image

การอ่าน

รักการอ่าน...ที่นี่สาธิต