แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวรัชนู ทองเพชรนิล

ปนิธาน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 098-271-3788

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : บัญชี
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

-
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
การเงิน