แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางดรุณี แก้วเอี่ยม

ปนิธาน : -

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 086-930-6642

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ชีววิทยา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

-
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ