แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวเพ็ญจิต ใจเอื้อ

ปนิธาน : -

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 088-905-4954

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม. การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์ (โฆษณา)
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

งานบริหารงานทั่วไป 20 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ