แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางกาญจนา ภัทรติวานนทน์

ปนิธาน : ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสุจน์คน

Facebook : =

Email : =

Line ID : =

Telephone : 086-207-1478

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.การศึกษาปฐมวัย
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

สอนระดับปฐมวัย 15 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชัั้น อ.3/1