แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางวาสนา ฉัตรศรี

ปนิธาน : -

Facebook :

Email : -

Line ID : -

Telephone : 081-740-0950

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.การศึกษาปฐมวัย
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูสอนระดับปฐมวัย รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 18 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2