แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวกมลภัทร พูลทะจิตร

ปนิธาน : ล้มได้แต่ต้องลุกแล้วไปต่อ

Facebook :

Email :

Line ID :

Telephone : 094-3753017

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี :
ความเชียวชาญ
ประสบการณ์ทำงานรางวัล/งานวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ