แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสิทธิษา พิมสวรรค์

ปนิธาน : ทำทุกวันให้ดีที่สุด

Facebook : สิทธิษา พิมสวรรค์

Email : -

Line ID : -

Telephone : 089-641-8792

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คหกรรมศาสตร์ โท อนุบาลศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

สอนระดับปฐมวัย 24 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
-