แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี สนประเทศ

ปนิธาน : ชยัน ซื่อสัจย์ อดทน

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 081-395-4882

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ปวส.การตลาด
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 3 ปี 4 เดือน
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
-