แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางฐิตืพร อุทโยชามี

ปนิธาน : ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 085-730-9674

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.คหกรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 4 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูพี่เลี้ยง