แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

คนเก่งสาธิต

image

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.ณัฐธิดา ศักดิ์ดารักษ์ ด.ญ.สิริขวัญ ชื่นชม ด.ญ.ชนัญชิดา มาลัยวงษ์

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 23/09/2020