แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

คนเก่งสาธิต

image

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ด.ช.ศุภวิชญ์ บุตตโคตร ด.ช.ภานุรักษ์ เทียมบุญชู ด.ญ.ศรัณยาภัทร มัชบัญดิษ

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 23/09/2020