แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

คนเก่งสาธิต

image

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

1. เด็กหญิงมานิตา นาคเสน

2. เด็กหญิงวิจิตรา บุญเรือน

3. เด็กหญิงธิดาพร ศรีเพ็ชร

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 23/09/2020