แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

โครงการอนุบาลวิทยาศาสตร์

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ปัญหาที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอนุบาลวิทยาศาสตร์ ขึ้น และขอเชิญโรงเรียนที่มีความสนใจโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมเครือข่ายกับเราได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081 888 9827

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ้ง https://drive.google.com/file/d/1S8yGkKFpi9S01elM6gjTbMtghvX_RzYa/view?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 28/10/2020