แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน และ 18 พฤศจิกายน 2563

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 28/10/2020