แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองส่วนบุคคลจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองส่วนบุคคล ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ และการใส่ /ถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่4 มี.ค.63

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 04/03/2020