แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

image

ปรัชญา

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์(VISION)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พันธกิจ(MISSION)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถ ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการจัดระบบบริหารทุกด้าน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้