แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 18/03/2019

อ่านเพิ่ม
Image
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล1-3

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล1-3

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 18/03/2019

อ่านเพิ่ม
Image
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 12/03/2019

อ่านเพิ่ม
Image
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 12/03/2019

อ่านเพิ่ม
Image
รวมใจสู่สาธิค ครั้งที่ 26

รวมใจสู่สาธิค ครั้งที่ 26

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 04/03/2019

อ่านเพิ่ม