แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคและกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 21/02/2018

อ่านเพิ่ม
Image
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 19/02/2018

อ่านเพิ่ม
Image
โรงเรียนได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูประจำโครงการพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูประจำโครงการพัฒนาเด็กเล็ก

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 08/02/2018

อ่านเพิ่ม
Image
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 10/01/2018

อ่านเพิ่ม
Image
รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคื เขต 1

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคื เขต 1

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 27/12/2017

อ่านเพิ่ม