แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวกนกกร ทองน้อย

ปนิธาน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 092-254-0618

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ. ชีววิทยา
ความเชียวชาญ

การใช้คอมพิวเตอรืพื้นฐาน

ประสบการณ์ทำงาน

ครูสอนวิทยาศาสตร์ 19 ปี

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
วิทยาศาสตร์ ป.1-6 ม.1-2 ม.6