แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวรุ่งทิพย์ มีสุข

ปนิธาน : ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 088-155-6951

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ปฐมวัย
ความเชียวชาญ

บูรณาการเรียนการสอนปฐมวัย

ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 1 ปี 5 เดือน

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูอนุบาล 1/4