แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

โรงเรียนขอแจ้งยกเลิกการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563

ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เปิดเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนั้นโรงเรียนจึงขอแจ้งยกเลิกการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปครองทุกท่านค่ะ

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 06/03/2020