แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดยดร.สิริพร ปาณาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ได้กล่าวต้อนรับกับนักเรียนในโอกาสการเปิดเรียนภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/05/2018