แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช

การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช

ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 05/03/2018