แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคื เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคื เขต 1

ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 27/12/2017