แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “นครสวรรค์เกมส์” วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

การแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์  ครั้งที่  24 “นครสวรรค์เกมส์” วันที่  6-8  ธันวาคม  2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาระดับประถมศึกษา ทั้ง 13 โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ มีโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม                         

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                         

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                         

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม           

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ                  

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                          

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            

-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                        

            -   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

คลิกลิ้งดูเพิ่มเติมได้ที่ http://satit.nsru.ac.th/nakhonsawangame/

 

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 15/11/2017