แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการมาประชุมในครั้งนี้ค่ะ

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1zpKk_AOiGioNoOy34AaBPjuu_BwJ54xx?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/11/2018