แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค.2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานวันเด็ก โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็ก พร้อมด้วย ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และตัวแทนประธานชมรมผู้ปกครอง มาร่วมกันมอบของขวัญ และของรางวัลในงานวันเด็กที่จัดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมใาให้กำลังใจ และคอยดูแลบุตรหลาน เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังมีอาหาร น้ำดื่ม เพื่อบริการให้กับนักเรียนทุกคน งานวันเด็กปีนี้ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเป็นการร่วมมือและร่วมใจกัน ทั้งผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร เป็นอย่างดี และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกว่าที่ผ่านมา

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1v0TFp3G5D78LLd6aJnhpzZ-RFqvjtRAv?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 15/01/2018