แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
เปิดห้องการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนวิทย์ คณิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 17/05/2018

อ่านเพิ่ม
Image
ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 17/05/2018

อ่านเพิ่ม
Image
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 04/04/2018

อ่านเพิ่ม
Image
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รายงานโดย ???????????? ???????

วันที่ 22/03/2018

อ่านเพิ่ม
Image
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 12/03/2018

อ่านเพิ่ม