แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
การสมัครเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

การสมัครเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 28/03/2020

อ่านเพิ่ม
Image
โรงเรียนขอแจ้งยกเลิกการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563

โรงเรียนขอแจ้งยกเลิกการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 06/03/2020

อ่านเพิ่ม
Image
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 30/01/2020

อ่านเพิ่ม
Image
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 10/04/2019

อ่านเพิ่ม
Image
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและนักเรียนที่ เข้าศึกษาระหว่าง ช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษาและนักเรียนที่ เข้าศึกษาระหว่าง ช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 10/04/2019

อ่านเพิ่ม