แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6
  • วันคล้ายราชสมภพ ร.10

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
วันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2560

วันอาเซียนวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่ง สันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรม

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 18/07/2017

อ่านเพิ่ม
Image
วันภาษาไทย จัดกิจกรรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

วันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 18/07/2017

อ่านเพิ่ม
Image
ค่ายพุทธบุตร

เข้าค่ายพุทธบุตรเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 17/07/2017

อ่านเพิ่ม
Image
เชิญชวนร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา

เชิญชวนร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 03/07/2017

อ่านเพิ่ม
Image
กีฬาสีภายใน

โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกีฬาสีภายใน การออกกำลังกายมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลต่างๆ ของร่างกายซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 22/06/2017

อ่านเพิ่ม