แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นา่งสาวนิภาพร บุญยืน

ปนิธาน :

Facebook :

Email :

Line ID :

Telephone : 0882807495

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี :
ความเชียวชาญ
ประสบการณ์ทำงาน

รางวัล/งานวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ