แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

ว่าที่ ร้อยตรี หญิง ชลธิชา กังวาฬ

ปนิธาน : ความอดทนคือรากฐานของมนุษย์

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 061-358-7387

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ปฐมวัย
ความเชียวชาญ

-

ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 3 ปี 4 เดือน

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
เนธเซอรี่