แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน

ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน

Image

นางสาวเพ็ญจิต ใจเอื้อ

ฝ่ายประสานงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 088-905-4954

Image

นางสาวกนกกร ทองน้อย

ฝ่ายประสานงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 092-254-0618