แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

สนามแข่งขันกีฬา ณ มหาวิทยาลัยบราชภัฏนครสวรรค์

image