แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ชาย ป.6

เหรียญทอง :

          ด.ช จีรพัฒน์ จินดาประทุม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญเงิน :

          ด.ช ภควัตร เทพสิงห์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

          ด.ช ปฎิภาณ ยังแย้ม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017