แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 50 เมตร หญิง ป.1

เหรียญทอง :

          ด.ญ.ภูฟ้า โตสะอาด | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          ด.ญ. ภัทร์ธีนันท์ คงตุด | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

          ด.ญ.ปารัฉัตร ล้นเหลือ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017